Εταιρικά όργανα

Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συνεδριάζει σε ετήσια βάση, και εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, τα μέλη του Οργανισμού, ενώ δικαιούνται να παρίστανται και να εκφράσουν απόψεις ή προβληματισμούς όλοι οι δικαιούχοι, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής στο Δ.Σ.

Κατά την ψηφοφορία που δύναται να λάβει χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 7 του καταστατικού, «έκαστο μέλος έχει τόσες ψήφους, όσες είναι το δεκαπλάσιο των μονάδων της ποσοστιαίας επί τοις εκατό συμμετοχής του στο άθροισμα των ποσών, με τα οποία τιμολόγησαν τον οργανισμό τα μέλη του τα δύο (2) τελευταία, συναπτά έτη που προηγούνται εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση, κατ’ εφαρμογή της πρόβλεψης που περιέχεται στο άρθρ. 9 παρ. 5 εδ. γ. ν. 4481/2017 ( = ποσά που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται). Σε περίπτωση που η διάρκεια της ιδιότητας του μέλους είναι μικρότερη των δύο ετών, οι ψήφοι του ισούνται με το δεκαπλάσιο των μονάδων της ποσοστιαίας επί τοις εκατό συμμετοχής του στο άθροισμα των ποσών, με τα οποία τιμολόγησαν τον οργανισμό τα μέλη του το έτος που προηγήθηκε αυτού που λαμβάνει χώρα η γενική συνέλευση. Εις ουδεμία περίπτωση ο αριθμός των ψήφων του μέλους υπολείπεται των δέκα (10)».

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και 3 Μέλη. Συνεδριάζει συνήθως σε μηνιαία βάση και είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων που άπτονται της λειτουργίας του Οργανισμού.

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την εξής σύνθεση:

Μαργαρίτα Μάτσα-Πρόεδρος

Ανδρέας Γιαννίκος-Αντιπρόεδρος

Ίζυ Κουτιέλ-Γραμματέας

Άννα Μαρία Αντίππα-Ταμίας

Σπυρίδων Σταμούλης-Μέλος

Γεώργιος Αρσενάκος-Μέλος

James Anthony Mullan-Μέλος

Χρέη Γενικής Διευθύντριας, στις εσωτερικές και μόνον σχέσεις του Οργανισμού, ασκεί η Σύμβουλος της Διοίκησης, κ. Ελένη Φωσκόλου.

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού είναι τριμελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία. Καθήκον του είναι να εποπτεύει τη λειτουργία του Οργανισμού και το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνοντας τη Γενική Συνέλευση.

Το τρέχον Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την εξής σύνθεση:

Χρήστος Μαρκεζίνης-Πρόεδρος

Αθηνά Βασιλογιαννάκη-Αντιπρόεδρος

Δήμητρα Μπερδούση-Γραμματέας