ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Α. Εισαγωγή

 1. Η πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης (άδειας) απευθύνεται σε όλες τις οντότητες, νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ραδιόφωνα.
 2. Ως διαδικτυακά ραδιόφωνα (WebRadios) ορίζονται οι επιχειρήσεις, των οποίων οι «εκπομπές» γίνονται αποκλειστικώς και μόνον μέσω διαδικτύου, ήτοι με την ύπαρξη ενός «player» σε ιστοσελίδα και είναι προσβάσιμες από ακροατές στην Ελληνική Επικράτεια.
 3. «Εκπομπές», μέσω διαδικτύου, οι οποίες είναι σύγχρονες και ταυτόσημες με μεταδόσεις, μέσω ερτζιανών (simulcasting) δεν εμπίπτουν στην παρούσα πρόταση.

Β. Σε ποια δικαιώματα αφορά η πρόταση και ποιος την υποβάλλει

 1. Η πρόταση αφορά στο συγγενικό δικαίωμα της μουσικής. Όχι στο πνευματικό, για το οποίο πρέπει να γίνει χωριστή αδειοδότηση.
 2. Την πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης (άδειας) υποβάλλουν οι εξής Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης: [α.] Ο ΟΣΔ GEA και [β.] ο ΟΣΔ GRAMMO.
 3. Ο GEA διαχειρίζεται το δικαίωμα εύλογης και ενιαίας αμοιβής που οφείλεται, κατ’ άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, όταν ένα ηχογράφημα χρησιμοποιείται για παρουσίαση στο κοινό.
 4. Ο GRΑΜΜΟ διαχειρίζεται το δικαίωμα των παραγωγών υλικών φορέων ήχου να επιτρέπουν ή απαγορεύουν την αναπαραγωγή των ηχογραφημάτων τους προς τον σκοπό της παρουσίασής του στο κοινό, μέσω web radios.

Γ.   Γιατί απαιτείται άδεια

 1. Τεχνικά, η λειτουργία WebRadio προϋποθέτει την προηγούμενη, πριν από την εκπομπή τους, αναπαραγωγή των ηχογραφημάτων. Για να είναι νόμιμη η αναπαραγωγή, πρέπει το WebRadio να έχει λάβει άδεια.
 2. Η διενέργεια της εκπομπής, δηλαδή η χορήγηση της δυνατότητας στον ακροατή να ακούσει, μέσω διαδικτύου, το πρόγραμμα του WebRadio, είναι πράξη παρουσίασης στο κοινό της μουσικής, για την οποία οφείλεται αμοιβή.

Δ. Ποιος χορηγεί την άδεια

 1. Την άδεια αναπαραγωγής χορηγεί ο GRAMMO.
 2. Tη νόμιμη άδεια για την παρουσίαση στο κοινό χορηγεί ο GEA.

E. Οφείλω να συμβληθώ και με τον GEA και με τον GRAMMO

 1. Η απάντηση είναι καταφατική.
 2. Πρόκειται για δύο, διαφορετικά μεταξύ τους, δικαιώματα

ΣΤ. Για ποιόν λόγο γίνεται η πρόταση

 1. Οι Οργανισμοί GEA και GRAMMO έχουν διαπιστώσει ότι η συντριπτική πλειονότητα των WebRadios λειτουργούν, δίχως να έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες.
 2. Επιθυμούν, με την παρούσα, να δώσουν την ευχέρεια σε κάθε WebRadio να εξασφαλίσει τις άδειες αυτές, στο πλαίσιο καλόπιστης συμπεριφοράς και συναντίληψης.

Ζ.   Η πρόταση ισχύει για πάντοτε

 1. Η πρόταση συνοδεύεται από ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους.
 2. Εφ’ όσον η αποδοχή της παρακάτω ευνοϊκής πρότασης από οποιοδήποτε WebRadio περιέλθει στον GEA και στον GRAMMO έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, καταρτίζεται η σύμβαση.
 3. Μετά από την παρέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2020, η παρούσα πρόταση αποσβήνεται.

Η.  Το αμοιβολόγιο του GEA 

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ WEBRADIOS / WEBCASTING SERVICES

NON-COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES

Προϋποθέσεις:

 • Ανήκουν αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα
 • Αριθμός καναλιών: Έως 2
 • Δυνητικοί ταυτόχρονοι ακροατές: έως 100 / κανάλι

Αμοιβή: Ελάχιστη αμοιβή €350,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ

Διευκρίνιση: Στην περίπτωση που ο αριθμός των καναλιών ή των ταυτόχρονων ακροατών υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, τότε εμπίπτει στην ελάχιστη αμοιβή της αμέσως υψηλότερης κατηγορίας.

COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES – TYPE A

Προϋποθέσεις:

 • Ανήκουν σε νομικά πρόσωπα / εταιρίες
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών: €0,00 έως €5.000,00
 • Αριθμός καναλιών: Έως 3
 • Δυνητικοί ταυτόχρονοι ακροατές: έως 500 / ανά κανάλι

Αμοιβή:

Ελάχιστη αμοιβή €450,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ

Διευκρίνιση:

Στην περίπτωση που ο αριθμός των καναλιών ή των ταυτόχρονων ακροατών υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, τότε εμπίπτει στην ελάχιστη αμοιβή της αμέσως υψηλότερης κατηγορίας. 

COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES – TYPE B

Προϋποθέσεις:

 • Ανήκουν σε νομικά πρόσωπα / εταιρίες
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών: > €5.000,00
 • Αριθμός καναλιών: Χωρίς όριο
 • Δυνητικοί ταυτόχρονοι ακροατές: Χωρίς όριο

Αμοιβή:

Το υψηλότερο ποσό από:

 1. Ανά κανάλι:
 • Για 1 κανάλι: €525,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ
 • Για 2 έως 10 κανάλια: €420,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ.
 • Από 11 κανάλια και άνω: €350,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ.
 1. Ανά trackstream:
 • €0,011 ανά trackstream / performance (ανά ρευμάτωση ηχογραφήματος ανά ακροατή).
 1. Ποσοστιαία αμοιβή:
 • 10,5% από τα ακαθάριστα έσοδα

Θ.  Το αμοιβολόγιο του GRAMMO

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ THΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΣΩ WEB RADIOS

Ο Οργανισμός χορηγεί μη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής των φωνογραφημάτων του ρεπερτορίου του προς τον σκοπό της μη διαδραστικής παρουσίασης τους στο κοινό, υπό τους εξής όρους:

Α. Ετήσια Ποσοστιαία Αμοιβή

2,5% επί των συνολικών πάσης φύσεως ετησίων ακαθαρίστων εσόδων της ιστοσελίδας, εκ της οποίας χωρεί η παρουσίαση στοκοινό.

Β. Ετήσια Ελάχιστη Αμοιβή

 1. Για μία (1) ροή (κανάλι) 150,00€, πλέον ΦΠΑ.
 2. Από δύο (2) έως δέκα (10) χωριστές ροές 120€, πλέον ΦΠΑ, ανά ροή (κανάλι).
 3. Από έντεκα (11) χωριστές ροές και άνω 100,00€, πλέον ΦΠΑ, ανά ροή (κανάλι).

Σημ.  Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και ο αναλογών ΦΠΑ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Ελληνικήνομοθεσία.

Ι.    Η ευνοϊκή πρόταση

Τα κατωτέρω ισχύουν, εφ’ όσον περιέλθει η εν συνόλω αποδοχή τους στους GEA και GRAMMO έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 • GEA
  Αμοιβή καταβαλλόμενη στον Οργανισμό GEA για τη δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής κατά τοάρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 και 4481/2017:
 • NON-COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES
  Αμοιβή:
  Εφάπαξ αμοιβή €350,00 πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των καναλιών η οποία καλύπτει την αμοιβή  έως και αυτήν της χρήστης του έτους 2019.
 • COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES – TYPE A
  Αμοιβή:
  Εφάπαξ αμοιβή €450,00 πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των καναλιών η οποία καλύπτει την αμοιβή  έως και αυτήν της χρήστης του έτους 2019.
 • COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES – TYPE B
  Αμοιβή: 10,5% από τα ακαθάριστα έσοδα
 • GRAMMO
  Αμοιβή καταβαλλόμενη στον Οργανισμό GEA για τη δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής κατά το άρθρ. 47 παρ. 1, περ. α) ν. 2121/1993:
  Αμοιβή:
  Μία σύμβαση, η οποία καλύπτει όλα τα αναδρομικά έως και το 2019 και για όλα τα κανάλια: €150,00 + ΦΠΑ.