Καταστατικό

Το καταστατικό του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας και Ήχου καθορίζει τις Αρχές λειτουργίας του Οργανισμού.