Χρήση μουσικής

Όταν ένα ηχογράφημα χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, καλωδιακή αναμετάδοση, δορυφορική μετάδοση ή για παρουσίαση στο κοινό, γεννάται ένα δικαίωμα αμοιβής για τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων.

Ο ν. 2121/1993 προέβλεψε, όπως και ο ν. 4481/2017 προβλέπει ότι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να συστήσουν ενιαίο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.

Με το από 28/9/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό οι οργανισμοί GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ, οι οποίοι ήταν οι μόνοι και αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί στην ελληνική επικράτεια που λειτουργούσαν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και από κοινού διαχειρίζονταν και εισέπρατταν το δικαίωμα της εύλογης και ενιαίας αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/93, συνέστησαν τον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης GEA – GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ. Ο GEA λειτουργεί με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με νομική προσωπικότητα και σκοπός του είναι η είσπραξη εύλογης αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/93.

Για κάθε μορφή εκμετάλλευσης της μουσικής, ανάλογα και με τη σημασία που έχει η χρήση μουσικής στην επιχείρηση ή την υπηρεσία, εφαρμόζεται το αντίστοιχο αμοιβολόγιο.