Ιδιωτική Αναπαραγωγή-Άρθρο 18

To άρθρο 18 του ν. 2121/1993 περιλαμβάνει τις προβλέψεις για την ιδιωτική αναπαραγωγή, δηλαδή την χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, αναπαραγωγή ενός έργου που έχει νομίμως δημοσιευθεί, εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση, η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Σημειώνεται ότι η ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση δεν ισχύει όταν με την αναπαραγωγή εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών.

Στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται για τους δημιουργούς, τους παραγωγούς και τους λοιπούς δικαιούχους εύλογη αμοιβή από τους κατασκευαστές ή εισαγωγείς τεχνικών μέσων (π.χ. συσκευών, αποθηκευτικών μέσων, κλπ) πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας. Η αμοιβή αυτή είναι γνωστή και ως «αμοιβή για την άγραφη κασέτα».

Με το άρθρο 18 παρ. 11 ν. 2121/1993, όπως τροποποιημένο με το άρθρ. 37 παρ. 1 ν. 4540/2018, ισχύει, ορίζεται ότι οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία επιστροφής σε επιχείρηση ή/και επαγγελματία της καταβληθείσας σε αυτούς εύλογης αμοιβής για τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρ. 18 παρ. 3 του νόμου αυτού. Οδηγίες για τη διαδικασία αυτή μπορείτε να βρείτε εδώ.