Δικαιώματα Δικαιούχων

  1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν στον οργανισμό της επιλογής τους να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή τις εξουσίες (δικαιώματα) που απορρέουν από αυτό ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος – μέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, είτε του δικαιούχου (σύμβαση ανάθεσης). Η ανάθεση μπορεί να γίνεται με μεταβίβαση του δικαιώματος, ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης, είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μελλοντικά έργα, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη.
  2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με το περιουσιακό δικαίωμα ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους, ή να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί ή οι συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.
  3. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ή την υποβολή καταγγελίας, ή την ανάκληση, ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης, ή της καταγγελίας, ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του με βάση τα άρθρα 18, 19, 25, 27 και 42 ν. 4481/2017.
  4. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισμός δεν μπορεί να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 με το να επιβάλλει ως όρο άσκησής τους την ανάθεση σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της διαχείρισης των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών εξουσιών, ή ειδών έργων, ή αντικειμένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη, ή έχουν καταγγελθεί, ή ανακληθεί.
  5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει στον οργανισμό να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, ή εξουσίες, ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή αντικείμενα προστασίας παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών, ή είδος έργων ή αντικειμένων προστασίας. Η συναίνεση πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως και τεκμηριωμένα.
  6. Τα δικαιώματα των δικαιούχων που απορρέουν από τις παραγράφους 1 έως 5 περιλαμβάνονται στη σύμβαση ανάθεσης.
  7. Ο οργανισμός οφείλει, πριν να ανατεθεί σε αυτόν η κατά την παρ. 1 διαχείριση, να ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματά τους κατά τις παραγράφους 1 έως 5, καθώς και για τους όρους άσκησης του δικαιώματος που προβλέπεται στο άρθρ. 14 του παρόντος. Η ενημέρωση γίνεται τουλάχιστον με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον δικαιούχο.
  8. Απαγορεύεται ρητώς η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της συμβατικής σχέσεως εκ της σύμβασης ανάθεσης. Ομοίως, και η εκχώρηση των χρηματικών απαιτήσεων του μέλους ή επωφελούμενου κατά του Οργανισμού που απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης.