Διαδικασίες Χειρισμού Καταγγελιών & Επίλυσης Διαφορών

  1.  Κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ του Oργανισμού και των μελών του ή/και των επωφελουμένων, ή/και των οργανισμών με τους οποίους συνδέεται με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης, καθώς και μεταξύ μελών ή/και επωφελουμένων, ή/και των οργανισμών με τους οποίους συνδέεται ο Oργανισμός με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας ενώπιον του Oργανισμού.
  2. Αντικείμενο καταγγελίας μπορεί να αποτελεί κάθε ζήτημα που αφορά στο Κεφάλαιο Β΄ του καταστατικού και ιδίως σε σχέση με τη σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης και τη λήξη της, ή την ανάκληση ή την καταγγελία των δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.
  3. Η καταγγελία είναι έγγραφη και κατατίθεται στον Οργανισμό εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Οργανισμός ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τη λήψη της καταγγελίας αμέσως ή, το αργότερο, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της.
  4. Της καταγγελίας επιλαμβάνεται τετραμελής επιτροπή. Η επιτροπή αποτελείται από τον (-ην) Σύμβουλο Διοίκησης του Οργανισμού, ως Πρόεδρο, και με μέλη τον (-ην) Νομικό Σύμβουλο, τον (-ην) Οικονομική Σύμβουλο και τον (-ην) Operations Manager του οργανισμού. Η επιτροπή απαντά εγγράφως και αιτιολογημένως το αργότερο την δωδεκάτη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της καταγγελίας, αφού ακούσει τον καταγγέλλοντα. Αν απαιτούνται περαιτέρω πραγματολογικά δεδομένα από τον οργανισμό, τα εκζητεί αυτός από τον καταγγέλλοντα εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή απαντά εγγράφως και αιτιολογημένως το αργότερο την έβδομη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη των εκζητηθέντων στοιχείων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του (-ης) Προέδρου.